مبارزه با ویروس زیکا: چند پیشگیری ساده

مبارزه با ویروس زیکا: چند پیشگیری ساده

راه های پیشگیری و مبارزه با بیماری زیکا ویروس زیکا که بیمار آن در آمریکای جنوبی و شمالی، و جزایر اقیانوس آرام شیوع پیدا کرد، برای انسان ایجاد ناراحتی کرده و واکسنی نیز ندارد. پیشگیری از نیش پشه تنها راه­ حل تاکنون برای پیشگیری از آن است. رهان و سمیرا بر سر یک موضوع پیش […]

انتخاب حشرات مزاحم: