تب نیل غربی

تب نیل غربی

تب نیل غربی تب نیل غربی به وسیله ویروس نیل غربی ایجاد می­شود و توسط پشه­ ها بین انسان و حیوان منتقل می­شود، این ویروس در پرنگان و اسب­ ها می­تواند کشنده باشد. تب نیل غربی کجا رخ می­دهد؟ تا کنون تصور می­شد ویروس نیل غربی محدود به اروپای شرقی، خاورمیانه، آفریقا و آفریقای غربی […]

انتخاب حشرات مزاحم: